С KAESER надеждно се изпълнява Регламентът за F газовете

Изпълнението на Регламента за F газовете ЕС 517/2014 поставя производителите, обслужващите предприятия и операторите пред значителни предизвикателства.
Като оператор би трябвало да ги познавате и взимате предвид, за да можете своевременно да планирате и взимате устойчиви решения за дългосрочните инвестиции.

KAESER се занимава интензивно с темата и предлага надеждност на снабдяването при преминаването към безвредния за околната среда хладилен агент R-513A за всички актуални и бъдещи модели.

Намаляване на парниковите газове – Phase-Down

Phase-Down е частично намаляване на стъпки на използваните флуорирани парникови газове с цел да се намали тяхната употреба. За реализация на Phase-Down ЕС определя съответна годишна част за всеки производител на хладилен агент, респективно вносител, под формата на индивидуална квота. Тази квота се дава в еквивалент на CO2 (GWP x маса). За основа се взима 2015 година – средната стойност от 2009 г. до 2012 г. – като 100%. До 2030 ЕС намалява квотата на стъпки до 21%.

Kaeser Kompressoren и Регламентът за F газовете.

Какви са последствията?

Ако производителите, респективно вносителите, искат да продадат същата или по-голяма маса в ЕС, те трябва:

  • да извадят от асортимента си използваните в момента хладилни агенти с висок парников потенциал (GWP).
  • да предлагат все повече безопасни за околната среда хладилни агенти с нисък GWP.
  • да използват повече хладилни агенти без квоти – неподходящо за днешните хладилни изсушители.

Последствия за хладилен агент с висок GWP:

  • Пазарното предлагане, респективно наличността, намалява. Като следствие от това са възможни проблеми със снабдяването при техническото обслужване и ремонтите.
  • Цените се увеличават. Това води до по-високи разходи за техническо обслужване и ремонти.

Сега трябва да процедирате по следния начин:

1. При нова покупка: Използване на изсушител R-513A
Kaeser Kompressoren използва хладилния агент R-513A в своите хладилни изсушители.

Поради високия парников потенциал на днешните хладилни агенти Регламентът за F газовете се грижи да има недостиг и съответно за тяхното драстично поскъпване. Затова KAESER в момента използва новия безопасен за околната среда хладилен агент R-513A. Преминаването към него ще стане през 2019 г. за всички самостоятелни и интегрирани хладилни изсушители.

С парников потенциал от само 613, R-513A е изключително безопасен за околната среда, така че ще бъде наличен дългосрочно. Преминаването няма релевантни въздействия върху досегашните данни за производителността на актуалните модели R-134a на KAESER. Така се запазва познатата отлична възможност за натоварване на изсушителя при тежки работни условия, например при високи температури или замърсявания по кондензаторите.

R-513A не е нито токсичен, нито запалим. Съответно към операторите и доставчиците на услуги не се поставят допълнителни изисквания. Преминаването към R-513A става едва сега, тъй като хладилният агент и разрешенията за необходимите компоненти са на пазара отскоро.

2. Подмяна на по-старите изсушители R-404A

Регламентът за F газовете се ограничава до използването на хладилни агенти с парников потенциал (GWP) от 2500. От това е засегнат и хладилният агент R-404A в хладилните изсушители. От 1 януари 2020 г. в хладилните изсушители с капацитети над 10,2 kg не може повече да се използва „свеж продукт“ за целите на техническото обслужване. От 1 януари 2030 г. използването е напълно забранено.

Големите производители на хладилни агенти вече реагираха и не предлагат „свеж продукт“. С това наличието му при ремонтни дейности вече не е гарантирано и за по-малките хладилни изсушители. За R-404A има заместващи хладилни агенти, но техният GWP също е относително висок. По тази причина те не са дългосрочна алтернатива. Освен това тяхната употреба може да изисква структурни дейности.

Препоръчваме по-старите съоръжения да не преминават на заместител на хладилния агент, а да бъдат сменени без голямо забавяне. Изобщо не препоръчваме купуването на нови хладилни изсушители с R-404A. KAESER ще Ви консултира подробно и разполага с готови подходящи решения.

3. Превенция чрез сертифициран сервиз

Регламентът за F газовете не съдържа забрани за работа с фабрично заредения хладилен агент. При нормална експлоатация от хладилните изсушители KAESER няма течове. По тази причина не е необходимо периодично допълване. За да се запази това състояние възможно най-дълго, трябва да се правят редовни инспекции. Своевременното разпознаване на течове и взимането на подходящи мерки предлага на оператора предимството да избягва скъпите неизправности или ремонти. Така например постепенната загуба на хладилен агент поради недостатъчно смазване често води до повреди на компресора. Освен това на засегнатите съоръжения трябва да се правят задължителни проверки на херметичността.

Но внимавайте: Няма как да се извърши сервизиране на хладилен изсушител без сертифициран специализиран персонал и подробна документация. Регламентът за F газовете предвижда значителни санкции при нарушения за обслужващия персонал, предприятието за поддръжка и оператора. Наличните специалисти са обаче много натоварени поради нарастващите изисквания на Регламента за F газовете. Затова доставчиците на хладилни изсушители трябва да предлагат решения за ефективен достъп до сертифициран персонал, за да осигуряват навреме и сигурен от правна гледна точка сервиз. KAESER е надежден и сертифициран партньор.      

4. Следете хладилните агенти R-407C и R-410A
Внимавайте какъв хладилен агент използва Вашият хладилен изсушител.

R-407C и R-410A често се използват в хладилните изсушители. Тези изгодни за производителя по отношение на разходите хладилни агенти крият обаче недостатъци за оператора. Например непрекъснатото им действие е ограничено при високи температури. Освен това R-407C и R-410A имат значително по-висок GWP от R-134a. По тази причина хладилният агент вероятно е по-силно засегнат от недостиг и повишение на цената.

Заместващи хладилни агенти със сходни свойства има, но засега без изключение са запалими. Актуалните хладилни изсушители не са подходящи за работа със запалими хладилни агенти. Адаптирането на по-късен етап по принцип е нежелателно. Освен това в средносрочен план преоборудването е неефективно и съществува опасност от загуба на възможности за сервиз. Най-малко обаче в случай на течове възникват огромни разходи за ремонт за оператора. В такива случаи съоръженията трябва евентуално да бъдат спрени. Това важи също и за вградените изсушители на компресорите. По тази причина не препоръчваме купуването на нови изсушители с хладилни агенти R-407C и R-410A. KAESER предлага алтернативи.