Разкрийте картите – заложете на KAESER и спестете.
BASF Coatings

Открийте истинският цвят – заложете на KAESER и спестете.

BASF Coatings работи по-ефективно с договор за сгъстен въздух.

В BASF Coatings работи една иновативна концепция за сгъстен въздух, която е създадена с идеята да е ценово ориентирана. Фирмата от световен мащаб разработва, произвежда и предлага на пазара висококачествен асортимент от иновативни лакове и бои под марката Glasurit.

В химическите съоръжения, като това на BASF Coatings в Мюнстер, сгъстеният въздух е необходим не само поради причини, свързани с безопасността на труда. Неговото надеждно и ефективно производство е основа на целия производствен процес. Той задвижва използваните в производството големи лопаткови смесители, служи за почистване на контейнерите за многократна употреба, осигурява необходимия кислород на съоръжението за изгаряне на отпадъците, задвижва автоматите за опаковане и много други.

Сгъстен въздух – възможно най-надеждно и икономично, моля.

Изграденото през годините съоръжение за сгъстен въздух на фирмата постави въпроса колко средства могат да бъдат инвестирани, за да бъде то осигурено за в бъдеще. Така ръководството избра модела Contracting за доставка на сгъстен въздух с модела Sigma Air Utility на KAESER KOMPRESSOREN.

Методът Contracting na Kaeser означава купуването само на сгъстен въздух и нищо друго. Това има решаващото предимство, че вместо комплексен смесен разчет на цената, в сила влиза дългосрочно определена и по този начин надеждна фиксирана цена. Това означава повече прозрачност на разходите. Освен това е с гарантиран прецизен метод на измерване, който отчита само количеството сгъстен въздух, което се използва.

В бъдеще клиентът не се налага да се грижи за инвестиции и разходи за персонал за съоръжението за сгъстен въздух – това е голямо финансово предимство! Това освобождава допълнителни ресурси, които вече ще бъдат на разположение за ключовите дейности на фирмата. От гледна точка на финансите Contracting моделът предлага и друго, решаващо предимство: той преобразува фиксираните в променливи разходи, които директно могат да бъдат декларирани като експлоатационни разходи.

Contracting моделът също е и интелигентно управление на енергията.
BASF Coatings работи по-ефективно с винтовите компресори Kaeser
Хладилен изсушител в станцията с винтови компресори на BASF Coatings

Аутсорсването на производството и подготовката на сгъстен въздух има позитивни последици и за енергийния баланс на клиента. Тъй като икономичността и енергийната ефективност вървят ръка за ръка.

В тази връзка, особено предизвикателство за Kaeser в качеството му на експерт по сгъстения въздух, представлява изискването за винаги оптимален баланс между сигурността на доставения въздух и енергийната ефективност.

Освен договореното максимално инсталирано количество за доставка от 13 305 Nm³/h за клиента bе договорена фиксирана цена за закупуване само за 30 милиона Nm³/година. Изразходваният извън това количество сгъстен въздух се фактурира по цена за допълнително закупуване, която зависи от потреблението.

Ако установената специфична енергийна ефективност на компонентите за производство и подготовка на сгъстен въздух е по-добра от посочената в договора стойност, KAESER KOMPRESSOREN споделя финансовата икономия на енергийни разходи.

Това е честно предизвикателство, което повишава още повече енергийната ефективност, отбелязва Дитер Хеерен. В BASF Coatings междувременно следят къде колко се използва ценната енергия. Все пак заводът консумира годишно 135 000 MWh основна енергия под формата на ток и газ.

Балансът: Управлението на енергията и моделът Contracting се изплащат за фирмата: постигната е годишна икономия от приблизително 30 000 €.