Гарантиране на изпълнението на най-високите изисквания към управляващия и технологичния въздух при Horst Scholz GmbH & Co. KG благодарение на Kaeser Kompressoren
Horst Scholz GmbH & Co. KG

Качествен сгъстен въздух за високотехнологични продукти

В рамките на договора за сгъстен въздух Contracting и в смисъла на Industrie 4.0 KAESER доставя сгъстен въздух на Horst Scholz GmbH & Co. KG, което допринесе за значителни икономии от енергия във фирмата.

Horst Scholz GmbH & Co. KG е производител на прецизни компоненти от пластмаса, които достигат до фирми в областта на автомобилостроенето и медицинската техника. Тъй като точно в областта на медицината изискванията за качеството на продуктите са много високи, използваният сгъстен въздух трябва също да отговаря на най-високите изисквания.

За да бъде на най-високо ниво при осигуряването на сгъстен въздух и да може да използва всички възможности в смисъла на Industrie 4.0, като едновременно с това се отчита, че в областта на автомобилостроенето винаги има някакви флуктуации, Scholz избра Contracting станция от Kaeser. При този модел на ползване станцията за сгъстен въздух остава собственост на доставчика, а потребителят използва сгъстения въздух точно както електрическия ток от контакта. Отчита се само действително използваното количество сгъстен въздух на основата на фиксирана цена. По този начин фиксираните разходи в баланса стават променливи. При Scholz станцията е разположена целесъобразно в контейнер върху покрива на компанията.

Компресорна станция на Kaeser Kompressoren в Scholz
Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) се грижи за постоянното наличие на сгъстен въздух и това той да бъде произвеждан ефективно и икономично.
Точният анализ дава решения по мярка

След подробен одит на сгъстения въздух, който разкри в детайли потребностите на фирмата, станцията за сгъстен въздух за Scholz беше проектирана според най-новите тенденции в развитието на техниката, включително всички качества, които трябва да предлага днес една модерна станция. На първо място, разбира се, са качественото и надеждно снабдяване със сгъстен въздух, ефективността и икономията на разходите за енергия, но и лесната поддръжка, свързването в мрежа и управлението в смисъла на Industrie 4.0 с възможността за превантивна поддръжка също играят важна роля. Допълнително беше планирана концепция за безопасност. Получените при анализа данни бяха въведени в управлението на новото съоръжение, в този случай Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0), и се използват като основа за високоефективната работа на цялата станция. Базата за това се формира от компресорите и компонентите за подготовка на сгъстения въздух с интегрирани индустриални компютри, които могат да предават своите данни на управление към основен контролер. Това управление от основен контролер управлява едновременно компонентите, както и условията на околната среда и производството.

Освен това, то оптимизира и качеството на налягането, адаптира автоматично производителността на компресорната станция при променлива консумация на налягане, оптимизира енергийната ефективност на базата на загубите при регулиране и превключване и гъвкавост на налягането и осигурява пригодността на компресорната станция за бъдещи сервизни дейности, например при превантивна поддръжка. Контролерът дава възможност за дистанционна диагностика. Това означава, че когато потребителят иска, данните могат да бъдат изпращани и контролирани в центъра за данни на производителя. Управлението от основния контролер анализира самостоятелно съответната ситуация и подава при необходимост съобщение до сервизния екип, директно до сервизния техник на място или до центъра за данни. Този център за данни на производителя е и основата на всички останали дейности.

Бързо и сигурно със Sigma Network

За да бъде гарантиран сигурен и бърз пренос на данните, вътрешно и външно, станцията за сгъстен въздух при Scholz е оборудвана допълнително със Sigma Network. Тази високопроизводителна мрежа на базата на Ethernet предлага сигурност и гарантира оптимален контрол и ефективно управление на станцията за сгъстен въздух при едновременна висока сигурност на данните. Генерираните данни позволяват поддръжката вече да не се извършва на фиксирани интервали, а според необходимостта. Едновременно със съобщението на управлението от основния контролер, че има необходимост от поддръжка, се извършва паралелно регулиране на нужните части през глобалния мрежови център.

Днес имаме удобно решение за захранването със сгъстен въздух.
Карл-Е. Еберт, Директор Техника и развойна дейност в Scholz

Нужните части могат да бъдат изпратени автоматично на центъра за дистрибуция. Това координира материалната поддръжка със собственото производство на доставчика или при необходимост с поддоставчиците така, че захранването с нужните части да бъде постоянно, сигурно и едновременно с това да бъдат поддържани ниски разходи, тъй като не се подава ненужна продукция. Всичко това повишава работната сигурност и ефективността, едновременно намалява разходите за енергия и разходите в рамките на целия жизнен цикъл.

Топлинната рекуперация намалява разходите за енергия

С новата станция за сгъстен въздух за първи път Scholz използва и възможността за рекуперация на топлина. Сега Scholz отоплява своите халета с отделената от компресорите при производството на сгъстен въздух топлина. Още през първата година на ползване това доведе до намаляване на разходите с около 50 %.