Преизчисляване в кубически метри

Моля, използвайте точката като десетичен знак! (Не се използва разделителен знак за хилядните.)


Нормалният обем се изчислява на базата на стандартни условия:

при налягане от 101.325 kPa (760 Torr) и
DIN 1343: температура от 273.15 K (0 °C / 32 °F)
ISO 2533: температура от 288.15 K (15 °C / 59 °F)

Нормално състояние по DIN 1343

scf
kg
0 %
0 °C / 32 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Нормално състояние по ISO 2533

scf
kg
0 %
15 °C / 59 °F
101.325 kPa
14.696 psia

Реални стойности

ft³
%
kPa
mbar
psia
at
atm
mm Ws
Torr
°C
K
°F
mbar(a)