Нормативни разпоредби

И KAESER KOMPRESSOREN като производител, и вие като потребители на съоръжения за сгъстен въздух сте обвързани със спазването на стандарти и нормативни разпоредби. На тези страници ще намерите подробна информация за съответните разпоредби.

REACH

Така Kaeser прилага REACH – Регламент № 1907/2006 на Европейския парламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

Регламент за опаковките

Така Kaeser прилага актуализирания от 01.01.2009 г. германски Регламент за опаковките. Този регламент засяга всички използвани в практиката опаковки.

Регламент за F газовете

Ние ще Ви помогнем да разберете по-добре определени необходими нормативни разпоредби за работа на хладилни съоръжения, работещи с FCKW и да ги прилагате правилно.