Регламент за флуорираните газове

Въздействие на Регламента на ЕС за флуорираните газове върху хладилните изсушители

Новият Регламент за флуорираните газове ЕС 517/2014 трябва да допринесе за намаляване на емисиите флуорирани парникови газове. В Европа той е задължителен. 

Регламентът забранява пускането в експлоатация на определени парникови газове и хладилни системи и освен това се грижи за системата от квоти за значително редуциране на предлагането на пазара на обичайните хладилни агенти. Освен това, за специализираните в областта на хладилните системи фирми и оператори е установено регулиране на работата с флуорирани парникови газове.

На основата на най-често задаваните въпроси ще се направи опит да се изясни за целите на ежедневната дейност тази доста сложна материя. Подробна информация ще намерите в документа.

За кой се отнася новия регламент за F газовете?

Документът се отнася за специалисти, които купуват, продават, оперират, поддържат, ремонтират или утилизират хладилни изсушители на територията на ЕС.

Кои хладилни изсушители са засегнати?

Засегнати са хладилните изсушители, които се внасят, произвеждат, оперират, поддържат, ремонтират и утилизират в ЕС, които се нуждаят от флуорирани парникови газове за своето действие. Днес типичните съоръжения на пазара по правило използват флуорводороди (HFKW) като хладилен агент. В случая такива са флуорираните парникови газове. 

Този документ класифицира хладилният изсушител за изсушаване на въздух под налягане и инертни газове в смисъла на регламента като стационарни хладилни системи. Той приема хладилните изсушители за хладилни системи, предназначени за занаятчийска и промишлена употреба. Законовите изисквания за пускане на пазара на домашни хладилни уреди, замразяващи уреди или устройства за промишлена употреба не важат за хладилните изсушители.

Какво се променя в сравнение със стария регламент за флуорираните газове?

Досегашният регламент относно флуорираните газове ЕС 842/2006 се отменя с влизането в сила на новия Регламент ЕС 517/2014 на 01.01.2015 г. Досегашните изисквания като цяло се запазват и разширяват. В следните области са дефинирани по нов начин важни за хладилните изсушители съдържания:

  • Недостиг на предлагането днес на обичайния хладилен агент (чл. 14 ff)
  • Задължения за публикуване на хладилните изсушители и техните хладилни агенти (чл. 12 и следващи)
  • Забрана на R-404A при ремонтиране на изсушители с капацитет на напълване над 10,2 kg (чл. 13)
  • Забрана за пускане на пазара на хладилни изсушители с R-404A (чл. 11) 
  • Нови гранични стойности и задължение за документиране за проверки на херметичността (чл. 3-4, 6)
  • Сертифициране на сервизния персонал (чл. 10)
  • Регенериране на хладилни агенти в края на експлоатационния живот (чл. 8).
Ще спре ли предлагането в бъдеще на обичайните днес хладилни агенти?

В момента всички обичайни досега хладилни агенти се предлагат на пазара. Предлагането на определени хладилни агенти ще бъде намалено. Някои хладилни агенти, например R-404A, ще бъдат изтеглени изцяло от пазара в обозримо бъдеще. Индивидуалната продължителност и обхвата на наличността на предлаганите днес хладилни агенти зависят в основна степен от техния дял в създаването на парниковия ефект. Той се изчислява от произведението на специфичния за веществото потенциал на глобално затопляне или „GWP“ (съкратено от „global warming potential“) на хладилния агент и неговата наблюдавана маса в метрични тонове. Този продукт се нарича еквивалент на CO2.

Коя е движещата сила за недостига в предлагането на хладилен агент днес?

За регламента е определена средната годишна стойност на вкараните в експлоатация за периода 2009 – 2012 в ЕС флуорирани парникови газове. Това количество, представено като еквивалент на CO2, е фиксирано за 2015 г. като 100% база. До 2030 г. то трябва да бъде намалено постепенно до 21%. Този процес се нарича „Phase-Down“ (Фаза надолу).

Има ли смисъл операторът да има на склад запас от R-404A за сервизно обслужване на съоръженията?

Не. Флуорираните парникови газове могат да бъдат продавани за инсталиране, техническо обслужване, поддържане в изправност и ремонт само на предприятия, които са сертифицирани по смисъла на наредбата или които имат сертифициран персонал. Освен това, трябва да се има предвид, че от 01.01.2020 г. новият R-404A може да се използва за сервизни цели само за съоръжения с капацитет на напълване под 10,2 kg. Поради това трябва да бъде проверена възможността за преминаване към алтернативен хладилен агент.