Регламент за F газовете

Влияние на Регламента за F газовете при работата с хладилни изсушители

В рутинната сервизна дейност, при работа с подготовката на сгъстения въздух, се налага контакт с хладилни изсушители и техните циркулационни елементи. От дълго време съществуват законови и нормативни разпоредби, които трябва да бъдат спазвани при работа с такива устройства. В този случай се касае основно за Регламенти на ЕС.

На основата на най-често задаваните въпроси ще се направи опит да се изясни, за целите на ежедневната дейност, тази доста сложна материя. С практична цел тук са събрани най-често задаваните въпроси и са дадени съответните отговори.

Какви задължения за документиране има при техническата поддръжка, ремонтите и т.н. на хладилните изсушители?

За хладилни изсушители, чийто циркулационен контур е пълен с хладилен агент, разрушаващ озона, след влизането в сила на наредбата за забрана на FCKW и халон от 1991 г. съществува задължението да се води съответна документация за количеството на използвания хладилен агент.

С влизането в сила на наредбата за F газовете (ЕО) № 517/2014 указва задължително изискване за водене на документация. Тази документация трябва да бъде предоставена на съответните органи при поискване. Воденето на документация е задължение на потребителя! Задължението е да се съхранява 5 години. Действащото сервизно предприятие също трябва да води документация, в сила е същият срок за съхранение.

Какво по-точно трябва да бъде регистрирано?

 • Количеството и видът на съдържания флуориран парников газ.
 • Количеството на флуорирания парников газ, добавен при инсталирането, ремонта, техническата поддръжка или вследствие на течове.
 • Информация за това дали използваните флуорирани парникови газове се рециклират или преработват.
 • Количеството и видът на вторично отделените флуорирани парникови газове.
 • Информация за фирмата, инсталирала, поддържала, възстановила, ремонтирала или спирала съоръжението.
 • Време на провеждане и резултат от проверките за херметичност.
 • Мерки за обратно извличане и изхвърляне, когато съоръжението е спряно от експлоатация.
 • и други точки.

Чрез KAESER KOMPRESSOREN в Центъра за обслужване на клиенти може да бъде поръчан съответен, отразяващ спецификата на хладилните изсушители, придружаващ журнал (паспорт) на машината.

Защо е важно да проверявате за течове?

 • Морално задължение за намаляване на замърсяването на околната среда, защитата на озоновия слой, ограничаването на парниковия ефект
 • Икономически аспекти, безопасност на труда
 • Отговорно използване на природните ресурси
 • Спазване на законовите разпоредби и директиви за проверка на херметичността на хладилни и климатични съоръжения
 • Не навреме установената загуба на хладилен агент може да доведе до сериозни повреди на хладилния компресор поради неправилното разпределение на маслото (недостатъчно смазване)!

Дефиниция на хладилен изсушител във връзка със съответните разпоредби.

Хладилните изсушители спадат в категорията на „стационарни хладилни съоръжения“.
Стационарен = „в нормалния случай не се премества по време на експлоатация“

На какви интервали трябва да се проверява хладилния изсушител?

В съответствие с регламент (ЕО) № 517/2014 се прави разпределение на интервалите на базата на съответния CO2 еквивалент, който от своя страна се базира на съотношението на загряващия потенциал на CO2. В случая се касае за съотношението на климатичния потенциал за загряване на парниковия газ спрямо въглеродния диоксид (CO2).

Във връзка с обичайно използваните в хладилните изсушители количества хладилен агент са определени долните интервали.

Над 5 и под 50 t (CO2 еквивалент): необходима е проверка на херметичността веднъж годишно.

Това съответства на циркулационните контури, пълни със следните количества хладилен агент:

Хладилен агент R404A. Количество: 1,27 до 12,7 kg

Хладилен агент R134a. Количество 3,5 до 35 kg

Над 50 и под 500 t (CO2 еквивалент): необходима е проверка на херметичността два пъти годишно.

Това съответства на циркулационните контури, пълни със следните количества хладилен агент:

Хладилен агент R404A. Количество от 12,7 до 127,4 kg

Хладилен агент R134a. Количество от 35 до 349,6 kg

Кой може да прави проверката за херметичността на хладилния изсушител?

Извършването на проверките за херметичност е задължение на потребителя. Той трябва да осигури проверката на херметичността от сертифицирана фирма или сертифициран специалист.

Забележка: Монтьорите от отдела за обслужване на клиенти на KAESER KOMPRESSOREN получават в рамките на своето работно обучение съответни указания и след като издържат съответен изпит получават сертификат. При търсене на течове номерът на сертификата трябва да бъде вписан в журнала на машината.