Поръчка на придружаващия дневник за хладилен изсушител

Оператори на хладилни изсушители, които съдържат 3 kg или повече флуорирани парникови газове, са длъжни според Регламента за F газове да водят дневник или технически паспорт за това съоръжение. Този придружаващ дневник за машината трябва да бъде представен на компетентните органи и на комисията, когато бъде поискан.
Тук се касае за „задължение на потребителя“! Центърът за обслужване на клиенти на Kaeser ще ви изпрати такъв, съобразен с работата на хладилните изсушители, придружаващ журнал (дневник).
Поръчайте вашия безплатен екземпляр със следния формуляр:

Моля, попълнете задължително обозначените със звезда * полета.


Данни за Вашата система с хладилен изсушител
Дата на пускане в експлоатация . . ДД.ММ.ГГГГ

Лични данни/Данни за фирмата
Пощенски код / населено място *
Контролен въпрос